[development] adding a delete tab on some content types

Lluís enboig at gmail.com
Thu Jun 11 09:07:44 UTC 2009


I need to add a "delete" tab for some content types, but I can't
figure out what 'file' should be; if I use "drupal_get_path('module',
'node').'/node.pages.inc'" I get
'sites/all/modules/my_module/node/node.pages.inc'

 $items['node/%/delete_tab'] = array(
  'title' => t('delete'),
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('node_delete_confirm', 1),
  'access callback' => TRUE, // 'node_access',
  'access arguments' => array('delete', 1),
  'file' => drupal_get_path('module', 'node').'/node.pages.inc',
  'weight' => 1,
  'type' => MENU_LOCAL_TASK,
 );


-- 
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.


More information about the development mailing list