[development] problems with permissions on node

Lluís enboig at gmail.com
Wed Nov 18 13:28:26 UTC 2009


I have created a custom permission node; I should be able to edit that
node, but I am unable. How should my nodetype_access function be to
allow read/write/delete access?

function nodetype_access($op, $node, $account) {
 $is_author = $account->uid == $node->uid;
 switch ($op) {
  case 'create':
   return user_access('create nodetype', $account);
  case 'update':
   $output = user_access('edit own nodetype', $account) && is_author ||
    user_access('edit any nodetype', $account);
   if ($output) return TRUE;
  case 'delete':
   return user_access('delete own nodetype', $account) && $is_author ||
    user_access('delete any nodetype', $account);
 }
}


-- 
*Les normes hi són perquè hi pensis abans de saltar-te-les
*La vida és com una taronja, què esperes a exprimir-la?
*Si creus que l'educació és cara, prova la ignorància.
*La vida és com una moneda, la pots gastar en el que vulguis però
només una vegada.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: node_grants.PNG
Type: image/png
Size: 13835 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.drupal.org/pipermail/development/attachments/20091118/6123fd87/attachment-0001.png 


More information about the development mailing list