[development] user cannot edit a node despite node_access_records

Lluís Forns enboig at gmail.com
Mon Oct 3 08:49:03 UTC 2011


I have developed a node access module with drupal 6, and a user who
should be able to view and edit a node only can see it. Any idea?

Thanks

-- 
*Ser freak no és imprescindible per ser informàtic, però ajuda.
*La vida no ha de ser feliç, ha de ser plena.
*Abans d'imprimir aquest missatge, pensa en el medi ambient.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Captura.png
Type: image/png
Size: 39186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.drupal.org/pipermail/development/attachments/20111003/65b58b8c/attachment-0001.png 


More information about the development mailing list